Български | 日本語 | English
"Кизуна" означава дълбока, искрена духовна връзка между приятели,
споделящи обща цел и идеи.
Устав
УСТАВ
на
сдружение с нестопанска цел "ЯПОНСКИ КЛУБ КИЗУНА – ВАРНА"


І. Общи положения.
Чл.1. (1) Сдружението с наименование "ЯПОНСКИ КЛУБ КИЗУНА – ВАРНА", наричано оттук нататък за краткост СДРУЖЕНИЕТО, е самоуправляваща се организация с нестопанска цел.
(2) Учредители на Сдружението са физически и юридически лица.
(3) Сдружението е юридическо лице, което се учредява за неограничен период от време.
(4) Сдружението има свои собствени интернет сайт, лого, печат, банкови сметки в български лева и чужда валута, бланка и други атрибути, съгласно българското законодателство.
Чл.2. Седалището на Сдружението се намира в град Варна ул."Хан Аспарух" №29, ет.2.

II. Основна цел на Сдружението
Популяризиране на японския език и култура в България и на българската култура в Япония.

Чл.3. Средства за постигане на основната цел:

1. Създаване на формални и неформални контакти с български, японски и други чужди организации и частни лица, споделящи основнота цел на Сдружението.
2. Организиране на курсове по японски език, калиграфия, лекторати;
3. Организиране, съдействие и участие при провеждане на сесии, семинари, изложби, прожекции и други мероприятия с културни и научни цели;
4. Осъществяване, самостоятелно и съвместно с други български или чуждестранни сдружения или организации, юридически и физически лица, образователни и културни институции, на мероприятия за обмен на информация и сътрудничество;
5. Издаване на брошури, бюлетини и др. за популяризиране на дейността на "Японски клуб КИЗУНА – Варна"
6. Създаване на информационен център на "Японски клуб КИЗУНА – Варна"и набиране на фонд от видео и фото материали , научна и художествена литература, и др. , всички те свързани с японския език и култура;
9. Извършване на просветителска и издателска дейност в разнообразни форми.

III. Вид на дейността
Чл.4. Сдружението се самоопределя като организация за осъществяване на общественополезна дейност.

IV. Финансиране и имущество.
Чл.5. (1) Сдружението набира средства за постигане на целите си от:
- Членски внос;
- Завещания и дарения от физически и юридически лица (местни и чуждестранни);
- Спонсорство от физически и юридически лица (местни и чуждестранни);
- Субсидии от местни и чуждестранни неправителствени организации;
- Финансиране от страна на Република България и органите за местно самоуправление при условия и по ред, определени в съответните специални закони.
- Лихви от внесени в банка финансови средства на Сдружението;
(2) Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност свързана с основната цел и описаните в чл.3 средства за постигането й с предмет на стопанска дейност:
- Консултанска и преподавателска дейност;
- Отдаване под наем на собствено имущество;
- Организиране на изложби, панаири, конгреси и други масови прояви свързани с основната цел на сдружението;
- Издаване и разпространяване на печатни материали;
- Създаване и участие в програми и проекти свързани с основната цел и задачи на Сдружението;
Чл.6. За направените дарения Сдружението води специална книга и издава дарителски свидетелства.
Чл.7. Имуществото на Сдружението е собствено и предоставено му. То включва: сгради, съоръжения, пособия, специализирана материална част, вещи и вещни права, права на интелектуална собственост и други права допустими от закона.
Чл.8. Сдружението регистрира клонове в страната и чужбина след решение взето от Общото събрание и съобразно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

V. Организационна структура и управление.
Чл.9. (1) Организационната структура на Сдружението се състои от : Общо събрание, Управителен съвет и Координационен съвет.

(2) Върховен орган на Сдружението е Общото събрание. Орган на управление на Сдружението е Управителният съвет.

Чл.10. Общо събрание
(1) Общото събрание се състои от всички членове на Сдружението.
(2) Права на Общото събрание:
1. Изменя и допълва Устава;
2. Приема други вътрешни актове;
3. Избира и освобождава Председателя на Управителния съвет, както и членовете на Управителния съвет;
4. Приема и изключва членове;
5. Взема решение за откриване и закриване на клонове;
6. Взема решение за участие в други организации, за вливане в; сливане с; отделяне и разделяне от юридически лица с нестопанска цел;
7. Взема решение за прекратяване на Сдружението;
8. Приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;
9. Приема представеният от Управителния съвет годишен бюджет, план, баланс и отчет на Сдружението;
10. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос;
11. Приема отчета за дейността на Управителния съвет;
12. Отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;
13. Разглежда и решава жалби против решенията на Управителния съвет;
14. Може да решава всички въпроси относно дейността на Сдружението;
15. Приема решения по програми и проекти свързани с осъществяване на основната цел на Сдружението.
(3) Правата по ал.2, т.1, 3, 7, 9, 11 и 12 не могат да се възлагат на други органи на Сдружението.
(4) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Сдружението.
(5) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.
(6) Решенията на органите на Сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на Сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
(7) Споровете по ал.6 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на Сдружението от всеки член на Сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
(8) За заседанията на Общото събрание се води Протокол, който се подписва от ръководещият заседанието и от протоколчика.
Чл.11. Свикване на Общото събрание
(1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Сдружението в населеното място, в което се намира седалището на Сдружението. Ако в последния случай Управителният съвет в месечен срок не отправи писмено ил по електронен път покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
Кворум:
Чл.12. (1) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове.
(2) При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Гласуване:
Чл.13. (1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас.
(2) Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:
1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително; 2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения;
(3) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Друга норма на представителство или събиране на пълномощниците може да се предвиди само с промяна на Устава.
(4) Преупълномощаване не се допуска.

Вземане на решения:
Чл.14. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.
(2) Решения относно: изменяне и допълване на Устава; вземане решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението,за сливането му с; или вливането му в друго, както и за изключване на член се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.
(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

Чл.15. Управителен съвет
(1) Състои се от три лица - членове на Сдружението.
(2) Юридически лица, които са членове на Сдружението, могат да посочват за членове на Управителния съвет и лица, които не са членове на Сдружението.
(3) Членовете на Управителния съвет се избират за срок от 5 години.
(4) Председателят на Сдружението се избира от Общото събрание за срок от 2 години, по право е член на Управителния съвет и представлява Сдружението пред трети лица, освен ако с решение на Общото събрание представителната му власт не е ограничена..
(5) Членовете на Управителния съвет избират помежду секретар и касиер на Сдружението.

Чл.16. Правомощия на Управителния съвет:
1. Представлява Сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
2. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
3. Разпорежда се със средствата и имуществото на Сдружението при спазване изискванията на Устава;
4. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
5. Най – късно три месеца след края на финансовата година свиква Общото събрание и подготвя и внася отчет за дейността на Сдружението;
6. Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;
7. Определя адреса на Сдружението;
8. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган;
9. Изпълнява задълженията предвидени в Устава;
10. Взема решения за сформиране на изпълнителни и спомагателни органи и следи за тяхната дейност;
11. Приема вътрешни правила за работата си, които не могат да противоречат на императивни разпоредби на Устава;
12. Организира и подготвя провеждането на заседанията на Общото събрание;

Чл.17. Заседания на Управителния съвет
(1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет. При отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член.
(2) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.
(3) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в Протокола от председателстващия заседанието.
(4) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл.16, т.3 и т.6, както и тези свързани с ликвидацията на сдружението – с мнозинство от всички членове.
(5) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.
(6) За заседанията на Управителния съвет се води Протокол, който се подписва от ръководещият заседанието и от протоколчика.
(7) Управителният съвет се свиква на редовно заседание най-малко четири пъти годишно.

Чл.18 Координационен съвет
(1) Членовете на Координационния съвет се избират от Управителния съвет и се одобряват от Общото събрание;

(2) Организационния съвет се състои от координатори:
• по организационната дейност
• по връзки с обществеността и рекламата.

(3) Броят на координаторите може да варира в зависимост от нуждите на "Японски клуб КИЗУНА – Варна".

Чл.19 Координатори по организационната дейност:
(1) Координират организирането на културни и други мероприятия на "Японски клуб КИЗУНА – Варна";

(2) Поощряват участието на членовете на "Японски клуб КИЗУНА – Варна";

(3) Дават конкретни идеи и практични предложения по време на организацията на мероприятията;

Чл.20. Координатор по връзки с обществеността и рекламата:
(1) Грижи се за интернет сайта, рекламата и пропагандирането както за дейността на "Японски клуб КИЗУНА – Варна" , така и за организираните мероприятия;

(2) Когато е необходимо осъществява контакт с медиите;

(3) Изготвя електронни анкети и допитвания сред членовете на "Японски клуб КИЗУНА – Варна";

(4) Грижи се за разпространението на информацията, както сред членовете за вътрешно-клубните въпроси, така и пред обществеността за различните културни дейности.

Чл.21 Координационният съвет:

(1) Представител на Координационния съвет има право да присъства на срещите на Управителния съвет, като участва с право на съвещателен глас.
Изпълнява поръчения, възложени от Управителния съвет и Общото събрание.

VI. Представителство
Чл.22. (1) Сдружението изразява волята си и извършва правни действия чрез своите органи. То се представлява от Управителния съвет в лицето на Председателя на Сдружението.
(2) По съдебни спорове между Сдружението и Управителния съвет, съответно членове на Управителния съвет, Сдружението може да се представлява и от избрани от Общото събрание едно или няколко лица.
(3) Юридическо лице с нестопанска цел може да участва в работата на орган на Сдружението чрез своя представител или упълномощено от него лице.

VII. Членство, права и задължения
Чл.23. (1) Членуването в Сдружението е доброволно.
(2) Член на Сдружението могат да бъдат всички български или чуждестранни физически и юридически (чрез техни представители) лица, които споделят целите на Сдружението, приемат неговия Устав и плащат годишен членски внос.
(3) Членовете на Сдружението се приемат от Управителния съвет въз основа на подадена писмена молба, която се разглежда в двуседмичен срок след постъпването й. Отказът за приемане може да се обжалва в едномесечен срок от получаване на съобщението за него, пред Общото събрание.
(4) Всеки кандидат за член плаща в момента на приемане на молбата, годишния членски внос за текущата година, определен от Общото събрание. Невнасянето му е основание за отказ на кандидатурата.
При отказ на кадидатурата внесената сума се връща без задължение за начисляване на лихва.
(5) Общото събрание определя минималния размер и начина на събиране на членския внос, както и финансовото му отчитане. Всеки член сам определя размера на годишния си членски внос в размер не по-малък от определения минимален такъв.
(6) Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

Чл.24. Права на членовете:
1. Да участват в управлението на Сдружението.
2. Да бъдат информирани за неговата дейност, да се ползват от имуществото му и от резултатите от дейността му по реда, предвиден в Устава за постигане на целите залегнали в Устава.
3. Да участват в мероприятията на Сдружението.
4. Всички членове имат еднакво право на достъп до цялата информация и комуникационни системи поддържани от Сдружението.
5. Да членуват в други организации от страната и чужбина, ако това не уронва престижа и не пречи за постигане целите на Сдружението.
Чл.25. Задължения на членовете:
1. Да спазват разпоредбите на Устава и изпълняват решенията на ръководните органи на Сдружението.
2. Да съдействат за осъществяване целите на Сдружението.
3. Да плащат редовно членски внос.

Чл.26. (1) Прекратяване на членството:
1. С едностранно писмено волеизявление до Управителния съвет на Сдружението;
2. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
3. С изключването;
4. С прекратяването на юридическото лице с нестопанска цел;
5. Поради неплащане на годишния членски внос за съответната година в сроковете приети от Общото събрание.
(2) Изключването, при поведение, което прави по-нататъшното членство невъзможно, става с мотивирано решение на Управителния съвет.
(3) Решението на Управителния съвет за изключване може да бъде оспорено пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на Сдружението в едномесечен срок от узнаването му, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
(4) При прекратяване на членството имуществото, предоставено от Сдружението за ползване на прекратилия членството си член, подлежи на връщане в едноседмичен срок.

VIII. Разходване на имущество
Чл.27. (1) Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество при осъществяване на дейността, насочена за постигане на основната цел.
(2) Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане, се извършват в зависимост от целта и финансовите възможности на Сдружението. Информацията за реда, по който се извършва подборът, е общодостъпна чрез електронния сайт.
(3) За безвъзмездно разходване на имуществото на Сдружението е необходимо мотивирано решение, взето от Общото събрание с мнозинство 2/3 от всички негови членове.

IX. Прекратяване
Чл.28. (1) Сдружението се прекратява
1. С решение на Общото събрание;
2. С решение на окръжния съд по седалището на Сдружението, когато:
а) не е учредено по законния ред;
б) извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред или на добрите нрави;
в) е обявено в несъстоятелност
(2) Решението на съда по ал.1, т.2 се постановява по иск на всеки заинтересуван или на прокурора.
(3) В случаите на ал.2 прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор.

X. Ликвидация
Чл.29. (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация.
(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице.
(3) Ако ликвидатор не е определен по реда на ал.2, както и в случая на чл.28, ал.1, т.1, той се определя от окръжния съд по седалището на Сдружението.
(4) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.

Чл.30. (1) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на Сдружението от наличните парични средства, а ако това не е възможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на Сдружението.
(2) Имущество не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:
1. учредителите и настоящите и бившите членове;
2. лицата, били в състава на органите му и служителите му;
3. ликвидаторите освен дължимото възнаграждение;
4. съпрузите на лицата по т.1 – 3;
5. роднините на лицата по т.1 – 3 по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
6. юридическите лица, в които лицата по т.1 – 5 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.
Чл.31. След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване на Сдружението от окръжния съд по седалището на Сдружението.

XI. Имущество след ликвидацията
Чл.32. (1) Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, се предоставя по решение на съда на юридическото лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел, ако не е определена такава в устава или учредителния акт.
(2) Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал.1, то се предава на общината, в която е седалището на прекратеното Сдружение. Общината е длъжна да предоставя имуществото за извършване на възможно най–близка до целите на прекратеното Сдружение общественополезна дейност.

XII. Особени разпоредби
Чл.33. След вписване на Сдружението в Централния регистър на Министерство на правосъдието, годишният финансов отчет подлежи на независим финансов одит при условията на Закона за счетоводството.
Чл.34. (1) Сдружението изготвя веднъж годишно доклад за дейността си, който трябва да съдържа данни относно:
1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;
2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
3. вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите;
4. финансовият резултат.
(2) Докладът за дейността на Сдружението е публичен. Съобщението за неговото изготвяне, както и за мястото, времето и начина за запознаване с него, се публикува в бюлетина и интернет страницата на централния регистър.

XIII. Преходни и заключителни разпоредби
Чл.35. (1) Сдружението може да има знаме, печат, емблеми, почетни звания и знаци, които се одобряват от Общото събрание. Могат да бъдат утвърдени и специализирани ритуали.
(2) Изключителните права по символиката принадлежат само на Сдружението и използването им от нечленове е възможно само на договорна основа.